TAG

橋本市 高野口斎場 家族葬

    高野口斎場に於いて家族葬例 一日葬 火葬式

    2022年11月12日 高野口斎場に於いて家族葬を執り行いました。 家族葬プラン47・親族6名様・仏式でのお葬式です。 2022年10月18日 高野口斎場に於いて火葬式を執り行いました。 火葬式プラン15、親族8名様でのお見送りです。 2022年8月10日 和歌山県橋本市 に於いて火葬式を執り行いました。 プランは火葬式プラン12。 親族4名様でのお見送りです。   2022年5月11日 […]