TAG

天王寺区 浄國寺 家族葬

    大阪市天王寺区 浄國寺に於いて葬儀例 家族葬 1日葬

    2024年3月15日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 親族10名様・仏式でのお葬式です。 大阪市立瓜破斎場入場です。 2024年1月23日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 親族9名様・仏式でのお葬式です。 大阪市立瓜破斎場入場です。 2023年12月1日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 家族葬プラン・親族18名・仏式でのお葬式 […]