TAG

天王寺区 家族葬

    大阪市天王寺区 浄國寺に於いて葬儀例 家族葬 1日葬

      2022年4月8日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 親族4名でのお葬式です。 プランは家族葬51.7万円プラン(税込) 大阪市立瓜破斎場へ入場しました。 2022年4月1日 お花がいっぱいの大阪市天王寺区 浄國寺に於いて家族葬を執り行いました。 プランは家族葬38.5万円プラン(税込) 親族8名、仏式でのお葬式です。 2022年3月7日 大阪市天王寺区 浄国寺 […]