TAG

大阪市天王寺区 浄國寺 家族葬

    大阪市天王寺区 浄國寺に於いて葬儀例 家族葬 1日葬

    2023年8月26日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 家族葬プラン・親族7名・仏式でのお葬式です。 大阪市立瓜破斎場へ入場しました。 2022年4月8日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 親族4名でのお葬式です。 プランは家族葬51.7万円プラン(税込) 大阪市立瓜破斎場へ入場しました。 2022年4月1日 お花がいっぱいの大阪市天王寺区 浄國寺に於い […]