TAG

大阪市天王寺区 家族葬

    大阪市天王寺区 浄國寺に於いて葬儀例 家族葬 1日葬

    2024年3月15日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 親族10名様・仏式でのお葬式です。 大阪市立瓜破斎場入場です。 2024年1月23日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 親族9名様・仏式でのお葬式です。 大阪市立瓜破斎場入場です。 2023年12月1日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 家族葬プラン・親族18名・仏式でのお葬式 […]

    大阪市天王寺区 法岩寺会館 家族葬例 1日葬例

    大阪市天王寺区にあるお花がいっぱいの寺院です。 2024年2月20日 大阪市天王寺区にある法岩寺に於いて家族葬を執り行いました。   ご親族様38名・ご友人12名です。 大阪市立瓜破斎場に入場しました。   2022年4月3日 大阪市天王寺区にある法岩寺に於いて家族葬を執り行いました。 お骨でのお葬式で、オリジナルプランにてお見送りしました。 ご親族様5名・ご友人35名です。 […]