TAG

大阪市天王寺区 家族葬

    大阪市天王寺区 浄國寺に於いて葬儀例 家族葬 1日葬

    2023年12月1日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 家族葬プラン・親族18名・仏式でのお葬式です。 2023年8月26日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 家族葬プラン・親族7名・仏式でのお葬式です。 大阪市立瓜破斎場へ入場しました。 2022年4月8日 大阪市天王寺区下寺町 浄國寺で家族葬を執り行いました。 親族4名でのお葬式です。 プランは家族葬 […]

    大阪市天王寺区 法岩寺会館 家族葬例 1日葬例

    大阪市天王寺区にあるお花がいっぱいの寺院です。 2022年4月3日 大阪市天王寺区にある法岩寺に於いて家族葬を執り行いました。 お骨でのお葬式で、オリジナルプランにてお見送りしました。 ご親族様5名・ご友人35名です。 2021年7月15日 大阪市天王寺区にある法岩寺会館に於いて家族葬を執り行いました。 ご親族様10名様でのお葬式です。 葬儀プランは下記を参考にしてください。 家族葬38.5万円プ […]